Bloghttp://vargovsky.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskPravá láska (vargovsky) Mon, 25 Feb 2008 08:23:07 +0100https://vargovsky.blog.sme.sk/c/135413/prava-laska.html?ref=rssKoherenčná konzistencia zákonov fyziky a psychológie 7 - Záver. (vargovsky)Je vhodné pripomenúť niekoľko faktov, ktoré podporujú Jungov termín duševná (psychická) energia. Jedná sa o to, že Jung správne postrehol určitý typ akejsi energie. V dnešnej modernej dobe ešte stále nie sú prístroje, ktoré by vedeli spoľahlivo odmerať túto energiu jej toky a interakcie i keď určité výsledky tu už sú. To ale neznamená, že by sme ju mohli ignorovať a tvrdiť, že až keď sa spoľahlivo odmeria a potvrdí budeme sa jej venovať bližšie. Skôr naopak. Treba s ňou celkom vážne rátať pretože fyzika pozná Brillouinov princíp, ktorý hovorí, že: Informačná interakcia musí byť vždy spojená aj s energetickou informáciou. A teda získanie informácie je vždy spojené s energetickým zásahom do systému (učený nikto z neba nespadol, učený sa nikto nestane bez námahy). Každý poznávací proces vyžaduje zvýšenie entropie systému (alebo jeho okolia). Živé systémy interagujú navzájom prostredníctvom informácie – prijímajú ju, spracúvajú ju, uchovávajú a odovzdávajú. Keďže entropia je výrazom energetickej interakcie a množstvo prenášaných informácií je vyjadrením informačnej interakcie – tak musí byť vždy spojená s energetickou interakciou.Sun, 24 Feb 2008 15:25:19 +0100https://vargovsky.blog.sme.sk/c/135281/Koherencna-konzistencia-zakonov-fyziky-a-psychologie-7-Zaver.html?ref=rssKoherenčná konzistencia zákonov fyziky a psychológie 6. (vargovsky)Medzi protikladnosťou psychických funkcií je napätie, ktoré je príčinou, že medzi nimi prúdi psychická, duševná (Jungov termín) energia. Čím väčšie sú rozdiely medzi nimi, tým väčšie je napätie a tým viac duševná energia medzi nimi prúdi a nastáva duševná (psychická) nepohoda (disharmónia). Je to signál, ktorý upozorňuje, že jeho nositeľ robí určité priestupky voči pravidlám života. Duševno však v samej svojej podstate obsahuje princíp samoregulácie, ktorá vyrovnáva protiklady vedomia a nevedomia. Pozorný čitateľ si tu všimne, že je to vlastne popis entropického princípu, vyššie spomínaného v mierne fyzikálnej časti práce. Človek je však bytosť slobodná a tak toto vyrovnávanie neustále narúša svojimi predstavami, myšlienkami, plánmi, potrebami, pocitmi, chybnými dedukciami, v podstate svojou reakciou na okolitý svet. Vychádza pri tom pochopiteľne zo subjektívneho spracovania informácií svojím mozgom, ktorý je ladený vplyvom rodičov, členov rodiny, učiteľov, náboženských autorít, verejných osobností (umelci, politici, športovci a pod.) a v neposlednom rade aj médiami. Od spôsobu myslenia potom závisí fyzické aj mentálne zdravie. Narúšať však vyrovnávanie týchto rozdielov je na Sun, 24 Feb 2008 15:13:40 +0100https://vargovsky.blog.sme.sk/c/135278/Koherencna-konzistencia-zakonov-fyziky-a-psychologie-6.html?ref=rssKoherenčná konzistencia zákonov fyziky a psychológie 5. (vargovsky)O treťom predstaviteľovi analytickej psychológie môžeme povedať, že je to jeden z najväčších mysliteľov 20. storočia a zároveň jeden z najvýznamnejších bádateľov vnútorného sveta človeka. Je zrovnateľný s takými osobnosťami ako sú A. Einstein, P. Teilhard de Chardin, A. Schweitzer, E. Husser – ak máme teda menovať aspoň niektorých z tých, s ktorými sa určitým spôsobom jeho dielo tak či onak stretáva. Môže pripomínať A. Einsteina, ktorý sa raz pousmial nad tým „ako je možné, že mi nikto nerozumie a predsa ma majú všetci radi?“, pretože Jungove dielo je často nepochopené, rovnako ako autor sám. Priblížme si preto v krátkosti jeho osobu, životnú filozofiu a predovšetkým výsledky jeho diela.Sun, 24 Feb 2008 14:58:09 +0100https://vargovsky.blog.sme.sk/c/135274/Koherencna-konzistencia-zakonov-fyziky-a-psychologie-5.html?ref=rssKoherenčná konzistencia zákonov fyziky a psychológie 4. (vargovsky)Čo najdôkladnejšie poznať osobnosť človeka po stránke duševnej: jeho činnosti, schopnosti, návyky, a z nich povahu duše, je cieľom vednej disciplíny zvanej - psychológia. Psychológia (gr. psyche = dych, duša, život, duch, rozum, myseľ,) sa definuje ako z hľadiska svojho predmetu, tak aj z hľadiska použitých metód a ducha, v ktorom sú tieto metódy uplatňované. V tomto užšom zmysle je vlastným predmetom psychológie skúmanie človeka, a to jednak spôsobov jeho chovania, jednak poznávania stavu jeho vedomia, citových stavov a zážitkov. Pokúša sa odhaliť a formulovať zákony týchto javov a naviac zistiť ako vznikli, aby sa prípadne dali ovplyvňovať a meniť. Pravdivosť teoretického myslenia sa dosahuje výlučne v súvislosti s celou sumou údajov získaných zmyslovými pokusmi, a preto je pochopiteľné, že na riešenie problému tejto témy z psychologického hľadiska použijeme analýzu – introspekciu, čiže analytickú psychológiu, keďže psychológiu možno vymedziť ako vedu, študujúcu z rôznych prístupov (vedomie, nevedomie, chovanie) špecifické javy (procesy), prebiehajúce v subjekte, ktorému sú bezprostredne prístupné ako zážitky, ich predpoklady, prejavy, vzájomné vzťahy a vzťahy k fyzickému a sociSun, 24 Feb 2008 14:37:20 +0100https://vargovsky.blog.sme.sk/c/135268/Koherencna-konzistencia-zakonov-fyziky-a-psychologie-4.html?ref=rssKoherenčná konzistencia zákonov fyziky a psychológie 3. (vargovsky)Vďaka „dualite“ sú všetkým časticiam, predmetom a javom reálneho sveta vlastné určité protiklady (plus – mínus, častica – antičastica, teplo – zima, biela – čierna, svetlo – tma, jin – jang, dobro – zlo, mier – vojna, zdravie – choroba, ...) charakteristické tým, že sa podstatne od seba odlišujú a zároveň nemôžu bez seba existovať. A práve „boj“, vzájomné vylučovanie a nesúlad protikladov, je podnetom na zmeny a vývin predmetov a javov. Ich vzájomné pôsobenie na seba, spôsob, rýchlosť, kvalita a množstvo vymenenej energie medzi nimi je dôležité pre už spomínaný vývin dejov i pre ich výslednú podobu. Pre ilustráciu popíšem niekoľko prírodných dejov.Sun, 24 Feb 2008 14:23:18 +0100https://vargovsky.blog.sme.sk/c/135265/Koherencna-konzistencia-zakonov-fyziky-a-psychologie-3.html?ref=rssKoherenčná konzistencia zákonov fyziky a psychológie 2. (vargovsky)C.G.Jung, jedna z najvýznamnejších postáv analytickej psychológie, poznamenáva, že ľudská psychika má konkrétnu štruktúru a že v nej fungujú určité princípy, zákony a tie isté princípy a zákony fungujú aj v ľudskom tele, okolitej prírode, či vo vesmíre. Určite si takáto myšlienka zaslúži hlbšiu pozornosť a obzvlášť, ak je vyslovená takou významnou osobnosťou. Kde teda hľadať konzistenciu fyzikálnych zákonov a zákonov psychológie? Na fakt, že všetko dianie má svoju logickú príčinu, poznanie ktorej nám umožňuje nájsť jednoznačne dôsledky jej pôsobenia a že nesmierne širokú škálu týchto „príčin“ (rozličných) možno redukovať na relatívne malý počet princípov upozornil aj Albert Einstein. Ktoré princípy by to teda mali byť, čo sú zodpovedné za hlavné dianie v našom vesmíre? V prvom rade sa jedná o princíp entropický a princíp zachovania energie, od ktorých sú následne odvodené všetky ostatné zákony a princípy.Sun, 24 Feb 2008 14:12:32 +0100https://vargovsky.blog.sme.sk/c/135263/Koherencna-konzistencia-zakonov-fyziky-a-psychologie-2.html?ref=rssKoherenčná konzistencia zákonov fyziky a psychológie 1. (vargovsky)Téma tejto práce začína niekde pred 13,5 miliardami rokov, keď sa začal generovať nami poznateľný Kozmos (čas a priestor) a umožnil tak, aby sa na tejto planéte vyvinul život až do takej inteligentnej formy, že na ňu doliehajú otázky, ktorých sa nemôže zbaviť, lebo sú jej dané jej vlastnou povahou. V obsahu práce je snaha poukázať na jednotnosť a totožnosť zákonitostí a princípov, ktoré fungujú v materiálnom priestore človeka, ale i psychických odrazoch skutočnosti v činnosti človeka a jeho správaní. Definícia základných termínov témy: KOHERENČNÝ – chápanie pravdy považujúce za kritérium pravdivosti vety jej odvoditeľnosť v rámci daného systému viet vybudovaného v zhode s logickými zákonmi a pravidlami logickej syntaxe, KONZISTENCIA – súdržnosť, spojitosť, pevnosť, log. nespornosť.Sun, 24 Feb 2008 00:05:06 +0100https://vargovsky.blog.sme.sk/c/135212/Koherencna-konzistencia-zakonov-fyziky-a-psychologie-1.html?ref=rss